Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Media Advice s.r.o., se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 24316687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96016 (dále jen „správce“), se zaměřuje na prodej knih, e-knih, videozáznamů, vzorů apod. prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.knihovnabd.cz.

Kontaktní údaje správce:
adresa: Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7
e-mail: [email protected]
telefon: +420 212 340 014

Pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době nemáme.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek správce v rámci uvedených činností zpracovává, k jakému účelu, z jakého právního důvodu, po jak dlouhou dobu, komu jsou osobní údaje přístupné a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků (uživatelů), dodavatelů, návštěvníků webových stránek správce (www.knihovnabd.cz), návštěvníků stránky správce na Facebooku, a to v rozsahu:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (zejména jméno, příjmení, IČO, DIČ)
 • adresní a kontaktní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména místo pobytu, e-mailová adresa)
 • další údaje související s uživatelským účtem (zejména uživatelské jméno, heslo)
 • údaje o Vašem chování na webové stránce správce (zejména cookies, IP adresa, URL adresa)

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ

1. Účel zpracování osobních údajů

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je zřízení uživatelského účtu, zpracování a vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zřízení a provozu platební brány, zjišťování spokojenosti zákazníků. Poskytnutí osobních údajů v tomto rozsahu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy.

2. Důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (kdy se jedná zejména o zřízení uživatelského účtu).

3. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu zákazník poskytl.

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem či skartací osobních údajů.

5. Čí osobní údaje jsou zpracovávány

Subjektem údajů jsou zákazníci, příp. potencionální zákazníci, dodavatelé.

6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje zákazníků a dodavatelů jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům (zejména provozovateli platební brány ComGate Payments, a.s., společnostem zajišťujícím doručovací a poštovní služby, zajišťující účetní a daňové služby), kteří zajišťují realizaci předmětu smlouvy, a to v souladu s Nařízením.

7. Předání osobních údajů

Správce nepředává uvedené osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÉ STRÁNKY SPRÁVCE A STRÁNKY SPRÁVCE NA FACEBOOKU

1. Účel zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte webovou stránku správce je hlavním účelem zpracování osobních údajů zejména sledování chování návštěvníků, měření návštěvnosti, sledování jednotlivých stránek webu a měření účinnosti reklamy, sběr dat pro analytiku, marketing a cílená reklama v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, nastavení reklam v prostředí Facebook Business Manageru, vytváření statistik a přehledů. Cookies jsou nezbytné pro funkčnost webové stránky a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky.

Správce dále zpracovává k výše uvedeným účelům:

 • IP adresu Vašeho zařízení, jedná se o adresu Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
 • verzi a jazykové nastavení Vašeho operačního systému
 • verzi a jazykové nastavení Vašeho prohlížeče, který používáte
 • URL adresu, jedná se o adresu webové stránky, ze které přicházíte na webovou stránku správce
 • měřící kód pomocí Facebook Pixelu, který poskytuje přímo Facebook a říká, kolik lidí přišlo na stránku správce na Facebooku nebo např. vyplnilo poptávku a která kampaň poptávku způsobila. Tato data je možné využít pro marketingové cílení reklam v rámci remarketingu.

2. Důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je především oprávněný zájem správce na měření efektivity webových stránek a stránky správce na Facebooku a výdajů na reklamu. Cookies pro cílenou reklamu jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

3. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

4. Čí osobní údaje jsou zpracovávány

Subjektem údajů jsou návštěvníci webové stránky správce www.knihovnabd.cz nebo stránky správce na Faceboku.

5. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny

Údaje návštěvníků webových stránek a stránky správce na Facebooku jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují marketingové služby pro správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením a také reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně Google Analytics, Google Adwords, SKlik, Facebook.

6. Doba zpracování osobních údajů

Takové osobní údaje budou uchovány po dobu nejdéle 26 měsíců uGoogle Analytics, 540 dnů uGoogle Adwords a SKlik, 365 dnů u Facebook, příp. do odvolání souhlasu.

Poučení o Vašich právech

Práva můžete uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese Media Advice s.r.o., se sídlem Osadní 324/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem [email protected]. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky. Uplatnění žádosti a její vyřízení je bezplatné. V odůvodněných případech však můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu CD na něm jsou data poskytnuty).

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete tak učinit pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jiných právních důvodů.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Po dobu omezení zpracování nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracování. Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení použití osobních údajů
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se vztahuje pouze k těm osobním údajům, které jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, a to jen pokud jsou zpracovávány v automatizované podobě.

Máte právo podat stížnost na postup správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.